AKTUALNOŚCI

 • Własność lokali

  pobierz plik

 • Gospodarka nieruchomościami

  Pobierz plik

 • Termin zebrania Członków Wspólnoty

  Zapraszamy na zebranie członków wspólnoty Młynowa 60a w dniu 22 marca 2018 o godzinie 18:00 które odbędzie się w szkole podstawowej nr. 2 przy ulicy Bohaterów Monte Cassino 25 (500 metrów od naszej Wspólnoty).
  Zebranie odbędzie się w stołówce szkoły, wejście główne korytarz po prawej stronie (będzie oznaczenie).

  Program zebrania:
  1. Otwarcie zebrania
  2. Wybór przewodniczącego, protokolanta zebrania
  3. Przyjęcie porządku obrad
  4. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego ze 2018 rok i udzielenie absolutorium Zarządowi Wspólnoty
  5. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie rozliczenia wniesionych zaliczek na poczet utrzymania nieruchomości wspólnej w 2018 roku
  6. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu gospodarczego na 2019 rok
  7. Sprawy różne
  8. Zakończenie obrad

 • Kradzież mienia

  W ostatnim czasie w naszej Wspólnocie dochodzi do kradzieży mienia mieszkanców. 24 stycznia ukradziono samochód, 9 lutego ponownie była próba kradzieży kolejnego samochodu.
  Coraz wiecej jest aktów wandalizmu oraz zniszczeń, za które Wspólnota musi płacić za naprawę.
  Apelujemy do mieszkańców aby zwracali uwagę na obce osoby bezinteresownie przebywające w garażach lub klatkach.
  Te osoby, które jeszcze nie zagłosowały w sprawie montażu monitoringu prosimy o oddanie głosu.
  W drugiej połowie lutego poinformuję Państwa o saldzie wspólnoty za rok 2018, pojawią się nowe wnioski i uchwały do głosowania, oraz termin rocznego zebrania Wspólnoty.

 • Kto odpowie za nieodśnieżony chodnik?

  Kto zapłaci mandat za nieodśnieżanie

  Za utrzymanie czystości i porządku na chodnikach położonych wzdłuż nieruchomości odpowiadają właściciele, użytkownicy, osoby posiadające nieruchomość w zarządzie, a także inne podmioty władające nieruchomościami

  Zima obfita w śnieg oznacza, że właściciele nieruchomości muszą chwycić za łopaty, gdyż właśnie na nich ciąży obowiązek odśnieżania chodników i dachów. Zaniedbania w tym zakresie będą skutkować mandatem.

  Za utrzymanie czystości i porządku na chodnikach położonych wzdłuż nieruchomości odpowiadają właściciele, użytkownicy, osoby posiadające nieruchomość w zarządzie, a także inne podmioty władające nieruchomościami.

  Do ich obowiązków należy m.in. oczyszczanie ze śniegu i lodu chodników oraz usuwanie błota i innych zanieczyszczeń. Usunięty śnieg oraz lód mogą być pryzmowane na krawędzi chodnika lub w pasie zieleni przyulicznej w sposób nieutrudniający ruchu pieszym. Śliskość chodników powinna być likwidowana poprzez posypywanie ich powierzchni materiałami szorstkimi np. piaskiem, bez stosowania środków chemicznych.

  Obowiązkiem zarządców i właścicieli nieruchomości jest również usuwanie z dachów i gzymsów obiektów budowlanych bezpośrednio sąsiadujących z drogami i chodnikami sopli lodowych i nawisów śniegu niezwłocznie po ich powstaniu.

  Na osoby, które nie wywiązują się z nałożonych obowiązków, strażnicy miejscy mogą nałożyć mandat karny w wysokości 100 zł lub sporządzić wniosek o ukaranie do sądu. Z kolei osoby, które doznają uszczerbku na zdrowiu w wyniku niewywiązania się właścicieli z obowiązku odśnieżania chodników, mogą domagać się z tego tytułu odszkodowania z powództwa cywilnego.

  Odpowiedzialność gminy

  Gmina jest odpowiedzialna za szkodę wynikającą z nieuprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości w razie nienależytego sprawowania nadzoru nad wykonaniem przez właściciela obowiązku wynikającego z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – stwierdził w wydanym 24 listopada orzeczeniu Sąd Najwyższy.

  Jak podkreśla Sąd Najwyższy, nie dopatrzył się on solidarnej odpowiedzialności gminy za szkodę spowodowaną zdarzeniem, do którego doszło w następstwie niewykonania przez właściciela nieruchomości obowiązku uprzątnięcia zanieczyszczeń z chodnika stanowiącego wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

  Zastrzegł jednak, że takie rozstrzygnięcie nie oznacza, iż gmina nie będzie odpowiadała za niewykonanie obowiązków właściciela, ponieważ art. 5 ust. 6 i 7 ustawy o utrzymaniu czystości w gminach nakłada na nią obowiązek nadzoru nad wykonaniem obowiązków utrzymania chodników w czystości.

 • Koniec z dublowaniem infrastruktury kablowej

  Proszę Państwa, jesteśmy coraz bliżej prawdy. Pomimo goryczy i nie przyjemności ze strony Operatora Euronet, który potrafi na naszą Wspólnotę wzywać także Policję, aby wywrzeć presję  do podpisania niekorzystnej umowy dla Wspólnoty - wreszcie Prezes UKE widzi jak właściciele lokali są krzywdzeni i zmuszani do monopolu jednego operatora… (słabego jakościowo operatora).
  Brawo Panie Prezesie… dziękujemy i trzymamy kciuki aby już w czerwcu 2019 roku właściciele lokali mogli decydować o swoich własnościach i wyborach.

  Rynek operatorów kablowych nie jest w żaden sposób regulowany w Polsce, potrzebę taką dostrzega UKE i zapowiada ich wprowadzenia, poprzedzone konsultacjami z rynkiem.

  O co chodzi tak naprawdę? Otóż są aktualnie doprowadzone do wielu różnych budynków wielorodzinnych kable telekomunikacyjne przez różnych operatorów kablowych. Konkretnie chodzi o Euronet, Netia, UPC, Multimedia, Vectra, INEA oraz TOYA, są one ich własnością, mają podpisane umowy ze wspólnotami czy deweloperami i podciągają je do mieszkań w tych blokach. W przypadku, gdy inny operator chce w danym budynku rozpocząć świadczenie usług odbija się od ściany, albo wspólnota nie życzy sobie kolejnych kabli i wiercenia dziur albo operator stawia zaporową cenę za dostęp do swojej istniejącej infrastruktury. Wtedy taki operator zgłasza się do UKE z prośbą o rozstrzygnięcie sporu. Teraz UKE chce zrzucić z siebie ten problem.

  Marcin Cichy, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej:

  Naszym bezpośrednim celem jest wymuszenie na operatorach współpracy przy korzystaniu z infrastruktury w budynkach, czyli wyleczenie choroby, z którą się zmagamy. Urząd Komunikacji Elektronicznej prowadzi rocznie ponad 300 postępowań z wniosku operatorów o umożliwienie budowy infrastruktury. Spory o dostęp do sieci, w których rozstrzyganiu w ten sposób uczestniczymy stanowią ponad 80 proc. wszystkich sporów toczących się w Unii Europejskiej.

  To wszystko po stronie operatorów i krajowego regulatora, ale tracimy na tym my klienci. Łatwo sobie wyobrazić, że ułatwiony dostęp operatorów do istniejącej infrastruktury innego operatora stworzy sprzyjające środowisko do tworzenia konkurencyjnych ofert przez operatorów. Co więcej, możliwa będzie w tych nowszych budynkach wielorodzinnych sytuacja, w której jeden klient będzie mógł korzystać w domu z trzech różnych dostawców. Przy założeniu, że już w tej chwili korzysta z internetu, z telewizji czy telefonu u jednego operatory, gdy znajdzie gdzieś korzystniejszą ofertę na internet zwyczajnie zmieni sobie operatora na innego w ramach tej samej infrastruktury.

  Marcin Cichy:

  Na mocy decyzji prezesa UKE operatorzy podlegający regulacji będą musieli udostępnić zainteresowanemu konkurentowi infrastrukturę pasywną: np. przyłącza w piwnicach, na klatkach schodowych, a także kabel wchodzący do mieszkania, jeśli abonent zdecyduje się na zmianę dostawcy. Ponieważ mamy do czynienia z technologią telewizji kablowych, abonent posiadający w domu jedno gniazdko i jeden kabel operatorski, będzie mógł skorzystać z pakietu usług innego operatora, albo pojedynczej usługi jednego operatora w technologii DOCSIS. Natomiast w budynkach nowszych, powstających po 2012 roku można sobie wyobrazić sytuację, że kto inny dostarcza nam światłowodowy internet, kto inny płatną telewizję, a kto inny telefon.

  Co na to operatorzy? W większości ostrożnie się wypowiadają, choć słychać głosy sprzeciwu i zdziwienia skąd pomysł na regulowanie rynku, których tych regulacji nie potrzebuje, bo operatorzy się zwyczajnie w świecie dogadują sami w tym temacie. Innego zdania jest UKE, które przytacza ogrom spraw i sporów w tej kwestii pomiędzy operatorami.

  Kiedy można się spodziewać zmian i wprowadzenia planowanych regulacji? UKE chce wcześniej przeprowadzić jeszcze jedną konsultacje na wiosnę, a już właściwe regulacje wprowadzić od czerwca tego roku.

  źródło: Antyweb

 • Wesołych Świąt

  Wesołych i zdrowych świąt oraz szczęśliwego Nowego Roku życzy Zarząd Wspólnoty oraz Administracja Instermo.

 • Dodatkowy monitoring

  Na prośbę mieszkańców został złożony wniosek o spożądzenie uchwały do głosowania w sprawie instalacji dodatkowych kamer w parkingach podziemnych i klatkach wejściowych przy windach.

 • Podłączenie sieci

  Wspólnota ma obiecane, że w pierwszym kwartale 2019 roku firma Orange zainstaluje w naszym budynku światłowód i będzie udostępniała swoje usługi.

 • RODO

  Dzień dobry,
  Wiemy, że otrzymujecie Państwo wiele takich wiadomości. Jest to obowiązek informacyjny wynikający z wprowadzenia 25.05.2018 RODO i dotyczy też nas.
  W związku z powyższym chcemy Państwa poinformować, że administratorem danych osobowych tej strony jestem ja (Agnieszka Zarzecka). Dane osobowe zbieram w następujących celach:

  • aby dostarczać nowinki, informacje i wiadomości dotyczące przede wszystkim naszej wspólnoty.

  • aby dostarczać Wam porad i materiałów wspierających rozwiązanie problemów w wspólnocie.

  • aby dostarczać Wam innych informacji związanych ze wspólnotą.

  • aby przedstawić Wam propozycje zmian w wspólnocie lub zapytać co o nich sądzicie.

   Macie Państwo oczywiście też prawa dotyczące administrowania Waszymi danymi osobowymi. Macie prawo do dostępu do danych, ich modyfikacji, poprawienia, ograniczenia czy też całkowitego usunięcia. W przypadku zastrzeżeń lub jakichkolwiek modyfikacji Waszych danych osobowych możesz napisać na maila azarzecka@mlynowa60a.pl

   Dane, którymi zarządzam to email oraz imię (jeśli zostało podane) oraz nr telefonu (jeśli został podany)

  POLITYKA PRYWATNOŚCI

  Administrator danych

  Administrator zbiera dane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów,

  przetwarza je zgodnie z prawem i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu

  niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym,

  niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są

  przetwarzane.Nigdy i w żadnej sytuacji naie sprzedamy ani nie

  rozpowrzechnimy podmiotom trezcim zebranych wiadomosci i informacji o

  Was.

  Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych.

  Definicje

  Polityka – niniejsza Polityka prywatności,

  RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu

  takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

  Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora,

  Uytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca strone,forum lub

  korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityc

  Przekazywanie danych do pastw trzecich lub organizacji

  midzynarodowych

  Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/Unii Europejskiej/

  Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

  Prawa osób, których dane dotycz:

  Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

  prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

  prawo do przenoszenia danych;

  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

  Informacja o wymogu/dobrowolnoci podania danych

  Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji

  umowy oraz świadczenia usług. Jeśli nie podasz danych, wykonanie umowy

  oraz świadczenie usług nie będzie możliwe.

  Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

  Pliki cookies służą do:

  dostosowania zawartości stron www Serwisu do indywidualnych preferencji

  Użytkownika, a także do optymalizacji korzystania ze stron internetowych.

  Pliki te w szczególności umożliwiają rozpoznanie urządzeń Użytkownika

  Serwisu i odpowiednie wyświetlanie strony www, przystosowanej do

  indywidualnych potrzeb;

  przygotowywania statystyk, które pomagają w zrozumieniu, w jaki sposób

  Użytkownik Serwisu korzysta ze strony internetowej, dzięki czemu możliwe jest ciągłe doskonalenie ich zawartości i struktury;

 • Regulamin Porządkowy Wspólnoty Mieszkaniowej

  POBIERZ REGULAMIN - PLIK PDF

 • Kontrola Biura Zarządzania Systemem Gospodarki Odpadami PUHP „LECH

   

  Szanowni Państwo!

  Informuję, że inspektor ds. kontroli Biura Zarządzania Systemem Gospodarki Odpadami PUHP „LECH" Sp. z o.o. w dniu 6 marca 2018 r. przeprowadził wizję terenową przy ul. Młynowej 60A w Białymstoku. Na podstawie powziętych czynności służbowych ustalił, że we wskazanej lokalizacji zgromadzone były odpady remontowo – budowlane m. in. gruz (w pojemniku na szkło opakowaniowe oraz przy pojemnikach).

  Wyjaśnić należy, ze odpady remontowo – budowlane nie są odbierane w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciel nieruchomości, który przeprowadza remont, aby pozbyć się powstałych odpadów może skorzystać z usług przedsiębiorców zajmujących się odbiorem i transportem odpadów komunalnych na zasadach komercyjnych, bądź od 1 lipca 2013 r. każdy właściciel nieruchomości położonych na ternie Białegostoku ma możliwość bezpłatnego pozostawienia tych odpadów w PSZOK w Hryniewiczach (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych). Odpady remontowo - budowlane nie są przyjmowane w PSZOK w Białymstoku.

  Mając na uwadze powyższe zwracam się z prośbą o usunięcie odpadów remontowo - budowlanych umieszczonych w pojemniku oraz zgromadzonych wokół nich, przez właścicieli mieszkań udostępniającym ekipom remotowym klucze.

  Z poważaniem
  członek zarządu mgr A. Zarzecka

  Odpady remontowo-budowlane

  Odpady remontowo-budowlane

  Odpady remontowo-budowlane

  Odpady remontowo-budowlane

  Odpady remontowo-budowlane

  Odpady remontowo-budowlane

  Odpady remontowo-budowlane

  Odpady remontowo-budowlane

  Odpady remontowo-budowlane

  Odpady remontowo-budowlane

   

 • Termin zebrania członków wspólnoty

  Zapraszamy na zebranie członków wspólnoty Młynowa 60a w dniu 6 kwietnia 2018 o godzinie 18:00 które odbędzie się w szkole podstawowej nr. 2 przy ulicy Bohaterów Monte Cassino 25 (500 metrów od naszej Wspólnoty).
  Zebranie odbędzie się w stołówce szkoły, wejście główne korytarz po prawej stronie (będzie oznaczenie).

  Program zebrania jest w trakcie ustalania przez administrację, po opracowaniu będzie dostępny na stronie.

  Zarząd

 • Oficjalne stanowisko zarządu ws kontenerów

  Kliknij na link aby otworzyć skan dokumentu

  Pismo 1

  Pismo 2

  Pismo 3

   

 • Informacja o ubezpieczeniu budynku

  Zarząd informuje członków wspólnoty, że w dniu 30.01.2018 roku ubezpieczył budynek wspólnoty Młynowa 60a, od wszelkiego ryzyka utraty lub uszkodzenia, zgodnie z treścią Klauzli ubezpieczenia mnienia od wszelkiego ryzyka. Ubezpieczenie ważne od 30.01.2018 godz 9:00 do dnia 29.01.2019.

   

 • Zarząd Wspólnoty poszukuje dostawcy mediów (telewizja, internet, tel. stacjonarny)

  Zarząd Wspólnoty poszukuje dostawcy mediów (telewizja, internet, tel. stacjonarny) który w ramach współpracy i zgody Zarządu na położenie swojego okablowania przedstawi konkurencyjne warunki oraz atrakcyjną ofertę cenową.

  Jednym z warunków przystąpienia do rozmów z dostawcą jest zagwarantowanie dla mieszkańców wspólnoty Młynowa 60A dostępu do wszystkich kanałów bezpłatnej telewizji naziemnej DVB-T oraz nie pobieranie opłat za ich przesył.

  Oferty można składać od teraz za pomocą formularza kontaktowego. Ogłoszenie aktualne, aż do usunięcia jego.

  Członek Zarządu Agnieszka Zarzecka

 • Ważna wiadomość dla mieszkańców

  W dniu 5.01.2018r. sformalizowany został byt prawny Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Młynowej 60A i powołany został Zarząd Wspólnoty. Od tego dnia administratorem Państwa budynku jest Administracja Instermo Sp. z o.o.

  W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do mieszkańców o rozliczenie swoich sald (zobowiązania/należności) do dnia 31.12.2017r. z byłym administratorem budynku- firmą PHU „Oven” s.c. Zbigniew Rogowski, Piotr Boratyński.

  Podajemy również kontakt do developera - przedsiębiorstwa budowlanego Jaz-Bud Sp. z o.o., dział księgowości - Pani Anna Szoda: tel. 85 651 14 84.
  Osoby posiadające nadpłatę lub które zapłaciły za styczeń firmie Jaz-Bud proszone są o kontakt z Panią Anną Szoda tel. 85 651 14 84 i ustalenie formy zwrotu.
  Prowadzone jest obecnie przez nas rozliczenie dokumentów otrzymanych z Jaz-Bud za tak zwane kontenery, po przeliczeniu poinformujemy czy zostały prawidłowo rozliczone na mieszkańców przez firmę Jaz-bud.

  Na odwrocie strony otrzymali Państwo aktualne naliczenie od dnia 1.01.2018r. z nr konta Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Młynowej 60A, na które należy obecnie wpłacać zaliczki na poczet utrzymania nieruchomości, nr konta można zweryfikować na naszej stronie internetowej www.mlynowa60a.pl

  Przypominamy również o obowiązku usuwaniu śniegu i sopli lodowych z balkonów zgodnie z zapisem, który znajduje się w państwa Aktach Notarialnych.

  Do Państwa wiadomości przekazujemy również informację, że właściciel mieszkania, który przeprowadza remont, aby pozbyć się powstałych odpadów budowlanych powinien skorzystać z usług przedsiębiorców zajmujących się odbiorem i transportem odpadów komunalnych na zasadach komercyjnych (może zamówić kontener na odpady budowlane), bądź bezpłatnego pozostawienia tych odpadów w PSZOK w Hryniewiczach (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych). Należy bezwzględnie pamiętać, że nie ma możliwości pozostawiania odpadów budowlanych w śmietniku Wspólnoty, ponieważ tego rodzaju odpady nie są odbierane przez firmy obsługujące wywóz nieczystości. W takim przypadku Wspólnota Mieszkaniowa jest zobowiązana na własny koszt (czyli na koszt wszystkich Mieszkańców) wywieźć tego rodzaju odpady.
  Właciciele mieszkabdobciążani kosztami wywozu mieci budowlanych które zostały zostawione lub wrzucone do kontenerów w mietniku Wspólnoty przez ich samych lub ich wykonawców. Została zamontowana dodatkowa foto-pułapka, która ułatwi identyfikacjwykonawców lub włacicieli mieszkań.

  W najbliższym czasie przekażemy Państwu kartę zgłoszeń usterek do napraw gwarancyjnych części wspólnych budynku. Informujemy również, że wszelkie zgłoszenia usterek gwarancyjnych w mieszkaniu należy zgłaszać bezpośrednio Developerowi, z którym zawarliście Państwo indywidualne umowy cywilnoprawne.

 • Prośba do mieszkańców

  Chcąc uniknąć nieporozumień typu, że ktoś z mieszkanców zgłaszał usterkę administracji telefonicznie a ta usterka nie została naprawiona, prosimy zgłaszać usterki drogą elektroniczną. Zarząd zareaguje i w miarę możliwości szybko załatwi sprawę. Państwo natomiast będą mieli potwierdzenie zgłoszenia.

 • Nowe konto bankowe wspólnoty

  Informujemy, że wspólnota otworzyła nowy rachunek bankowy do opłat czynszowych. Po otrzymaniu indywidualnych naliczeń od nowego administratora INSTERMO Sp. z o.o. prosimy o wpłaty na niżej podane konto bankowe.
  Bank PKO BP - 21 1020 1332 0000 1402 1089 5243
  Po otrzymaniu nowych naliczeń czynszowych, prosimy o weryfikację konta bankowego na naszej stronie.
  Zarząd wspólnoty.

 • Wkrótce strona zacznie działać

  Pracujemy nad stroną. Zapraszamy do rejestracji się na stronie aby otrzymywać wszystkie informację na temat działania wspólnoty.

  Wszelkie sugestie, opinie prosimy wysyłać przy pomocy formularza kontaktowego.